Първо проведено официално обучение за ЕСКО и Финансови институции в България

Българският екип на проекта FinEEGo-Dom обедини усилия с друг изпълняван проект в България по програмата H2020 – QualitEE в търсене на синергия и повече ползи за двата проекта при провеждане на съвместното мероприятие. Проектът QualitEE има за цел да увеличи инвестициите в енергоефективни услуги в сградния сектор в страните от ЕС чрез увеличаване на доверието в доставчиците на енергоефективни услуги. Последното включва разработката и употребата на стандарти за оценка и гаранция на качеството. В това отношение своя принос има и компанията Ekodoma, която използва общите насоки на LABEEF (латвийски финансов инструмент за реновация на жилищни сгради), която е част и от проекта SUNShINE, над който надгражда FinEERGo-Dom. Отдавайки водеща роля на гаранциите за качество и високи стандарти при доставка на енергоефективни услуги FinEERGo-Dom има за задача да установи иновативен финансов инструмент за дълбока реновация на жилищни сгради, което се явява естествено продължение и допълнение на проекта QualitEE.

Събитието се проведе във Факултета по икономика и стопанско управление на Софийския университет, което даде възможност за взаимодействие с академичната и гравитиращата около нея професионална общност на една от водещите образователни структури в страната. Publics.bg – бизнес направлението на факултета, е известна с организацията на периодични събития – семинари, обучения, практикуми, отлично приети сред професионалната общност в сферата на фасилити и енергиен мениджмънт и на доставчиците на енергия от конвенционални и възобновяемите енергийни източници. В допълнение те издават и реномираните списания „Фасилитис” и „Ютилитис”. Сред поканените да подкрепят и вземат участие в събитието бе и Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ) – организация на ЕСКО компании.

Събитието бе обявено 2 седмици предварително през комуникационни канали на Publics.bg, АЕЕ, QualitEE и FinEERGo-Dom. Дневен ред, кратки описания на проектите, както и други поддържащи материали бяха предоставени на всички потенциално заинтересовани страни.

Финансовият механизъм FinEERGo-Dom бе представен посредством функционирането на добре известния в България Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), който предлага подобни финансови схеми, макар и на по-базисно ниво. По този начин бяха презентирани предимствата и недостатъците на двете финансови практики.

Представянето на примери от практиката предизвикаха дейно участие и активна дискусия от страна на участниците. Сравнителен анализ между три сценария за разходи и ползи от реализация на дълбока реновация – (а) посредством ЕСКО схема, (б) чрез кредит от страна на етажната собственост и (в) при третия случай без предприемане на каквито и да е действия по реновация на сградата беше детайлно разгледан с оглед запознаване на участниците с различната структура на възникналите парични потоци, както и с вида и обема на стойностното предложение. Паралел беше направен и между сградния фонд на Латвия и България по отношение на необходим обем инвестиции и специфики на обитаваните апартаменти.

Голям интерес привлече и представянето на правния анализ от екипа на FinEERGo-Dom. Някои от участниците потвърдиха и споделиха техния негативен опит следствие на откритите неефективности и пропуски в законовата и регулаторна рамка.