За нас

 

FinEERGo-Dom в Европа

 

 

Мисия

 

 

Проектът се основава и надгражда върху опита на Латвийския Фонд за Енергийна Ефективност в Сгради (LAВEEF) – оригиналната финансова схема за финансиране на енергийна ефективност в сгради, успешно реализирана в Латвия. LAВEEF е създаден на база съществуващи добри примери за предоставяне на енергийни услуги с гарантиран резултат за срок от 20 години, като крайните потребители изплащат услугите посредством механизъм за разплащане чрез битови сметки.

 

 

 

 

Къде е приложението?

 

 

На ниво ЕС сградният сектор представлява важен аспект в общата Европейска стратегия за повишаване на енергийната ефективност. Директивата за енергийни характеристики на сградите (EPBD, 2010/31/EU) посредством Директива на ЕС 2018/844/EU подчертава важната водеща роля на сградите от публичния сектор. Страните – членки на ЕС са задължени да изработят и приемат дългосрочни стратегии, които подпомагат реновацията на националния сграден фонд, включващ както жилищни, така и нежилищни сгради. Основната цел на екипа на проекта FinEERGo-Dom е да създаде успешен финансов механизъм, който да подпомогне изпълнението на стратегиите за сградно обновяване, започвайки с няколко страни от Източна Европа. Сградният фонд в Източна Европа, в преобладаващата си част, страда от липса на добра поддръжка и ниско ниво на енергийна ефективност, тъй като до 1990-те години цената на енергията е била изключително ниска. В региона има многофамилни жилищни сгради с РЗП от над 3 милиарда кв.м., които са строени по сходен начин, което позволява стандартизация на подхода към енергийно обновяване и постигане на икономии от мащаба.

 

 

Как го правим?

 

 

Създаването на финансова екосистема за обновяване на сгради изисква доверие, прозрачност и добра комуникация между различните участници на пазара:

 

 

 
Собственици на сгради Компании за енергийни услуги (ЕСКО) Финансови институции

 

 

Финансовият механизъм за енергийна ефективност в сгради отразява в пълнота интересите на пазарните участници по отношение на сигурност, здравословна среда, комфорт и благосъстояние посредством многопрофилната платформа SUNShINE. Основна цел на платформата е да стандартизира процеса на изпълнение на инвестиционни проекти за обновяване на сгради чрез координация на дейностите на всички участници.

 

 

 

 


 

Партньори