България

Комбинация от положителни фактори създава благоприятна среда за развитие на пазара на енергийна ефективност в България през последните няколко години. По – напредничавите пазарни участници вече се възползват от тази среда и опитват да надградят, създавайки иновативни бизнес модели и екипи от висококвалифицирани специалисти. Все още, обаче, крайните клиенти както от публичния, така и от частния сектор, разчитат предимно на грантове за реализацията на енерго-ефективни проекти, оставайки пасивни, дори когато цената на чакането на безвъзмездна помощ е по – висока от реализацията на проекта посредством ЕСКО договор.

Друг положителен фактор е политиката на „отворени данни“ възприета от АУЕР, позволяваща идентифицирането на проекти, готови за реализация, благодарение на база данни, създадена по линия на проекта Енерфонд. Към настоящия момент в базата данни са регистрирани над 5,000 енергийни обследвания с обща инвестиционна стойност от над 800 милиона евро.

Същевременно обаче, все още много остава да бъде направено по отношение на комуникация и обучение, за да може крайните клиенти да изградят доверие у пазарно – ориентираните инструменти за енергийна ефективност и да разберат, че безвъзмездната помощ няма да стигне за реализацията на всички проекти в страната. Друга пречка пред развитието на пазара е свързана със съществуващи законови неясноти и тясното дефиниране на ЕСКО договор в ЗЕЕ, което създава условия за оспорване на постигнати резултати и отказ за изплащане на вноски, особено за проекти в публичния сектор. Достъпът до финансиране за ЕСКО проекти също е затруднен, тъй като финансиращите институции продължават да прилагат конвенционалните си правила за бизнес кредитиране по отношение на такива проекти, без да отчитат спецификите (технически и финансови) , характерни за Договорите с гарантиран резултат. Българският Фонд на Фондовете създаде гаранционен инструмент, който посредством механизъм за споделяне на риска ще подпомага осигуряването на финансиране за подобни проекти. За съжаление този инструмент не е достатъчно всеобхватен (като тип проекти и като размер), за да реши съществуващите пред сектора проблеми.

 

 


Партньори: