Полша

Пазарът на енергийни услуги в Полша расте в последните години, но все още броят на ЕСКО компаниите е относително малък, а интересът на потенциалните крайни клиенти не е достатъчно висок. За да се подкрепи този пазар, е необходимо да се привлекат институции, способни да насочат вниманието на пазарните участници. Като цяло ЕСКО компаниите работят в множество икономически сектори, предоставяйки енергийни услуги на широк кръг от крайни потребители. Някои от ЕСКО компаниите предлагат широк спектър от услуги, докато други предпочитат да се фокусират върху един определен тип проекти (напр. ефективно обновяване на системи за улично осветление). ЕСКО фирмите предоставят услуги на публичния сектор, търговията, енергийния сектор, индустрията, малките и средни предприятия (МСП), както и на домакинствата. Имайки предвид големия им брой, домакинствата в Полша предлагат голям потенциал за постигане на енергийни спестявания, свързани с употребата на домакински уреди и битово осветление.

Многофамилните жилищни сгради могат да бъдат разпределени в няколко категории в зависимост от собствеността и начина на управление: жилищни кооперативи, жилищни общности, общински жилищни сгради, частни жилищни сгради, социални жилища и пр. Всяка категория има собствена структура на управление и специфични механизми за вземане на решение. Секторът на многофамилните жилищни сгради в Полша почти няма достъп до безвъзмездно финансиране по линия на програмите на ЕС и поради тази причина нараства интереса към финансиране от трети страни. Субсидиите по някои програми за термална реновация и обновяване на сгради представляват най – голямата конкуренция за ЕСКО модела. Основните мерки за енергийна ефективност включват: модернизация на системите за централно отопление и битово горещо водоснабдяване (БГВ); изграждане на нови системи за БГВ и модернизация и замяна на стари бойлери с нови и по – ефективни модели; модернизация на абонатни станции и пр. Подобни инвестиционни мерки най – често се прилагат в сгради в режим на жилищни кооперативи или жилищни общности. Те са доста по – рядко прилагани в сгради – общинска собственост. Социалните жилищни асоциации са относително нов модел в Полша и техните сгради, като цяло са нови. Въпреки това, в подобен тип сгради са реализирани някои проекти, свързани с подмяна на горивни котли и горелки, които традиционно са свързани с високи оперативни разходи. Сградите в режим на социални жилищни асоциации като цяло са евтини постройки, където икономията се реализира на ниво инвестиционен проект. [1]


[1] „ЕСКО пазар в Полша – текущо състояние и перспективи за развитие“. Институт за екологична икономика.

 


Партньори: