Словакия

Съществува голям потенциал за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност както в публичния, така и в частния сектор в Словакия. Най – голям е потенциалът в сградния сектор, но има и други обещаващи сектори като улично осветление, производство и дистрибуция на топлинна енергия и охлаждане и пр. Голям брой сгради вече са частично реновирани с помощта на финансиране по линия на програмите на ЕС, национални програми, инвестиционни фондове и специализирани банкови продукти.

Словакия е първата държава – членка на ЕС, която извършва законодателни промени в унисон с правилата на Евростат, позволяващи зад-балансово счетоводно третиране на договори с гарантиран резултат в публичния сектор. На 01.02.2019 г. е въведен стандартен образец за договор с гарантиран резултат. Целта на създаването на стандартизиран образец е да позволи на организациите от публичния сектор да сключват договори с гарантиран резултат, които са изцяло в унисон с насоките издадени от Евростат и Европейската Инвестиционна Банка, като задълженията по тези договори не се считат за допълнителен публичен дълг, съгласно методологията на ЕИБ и Евростат, която е валидна в целия ЕС. За сравнение с преди, задълженията по договори с гарантиран резултат са били считани за част от публичния дълг на съответните организации (община, регион и т.н.), което е намалявало бъдещата им кредитоспособност и е увреждало кредитния им рейтинг, поради което тези организации са се въздържали от сключване на договори с гарантиран резултат. В допълнение наличието на стандартизиран образец подпомага общините, които имат ограничен административен и технически капацитет и не биха имали възможност самостоятелно да съставят текст на договор, който напълно покрива изискванията на методологията на ЕИБ и Евростат.

Проектът FinEERGO-Dom представлява добра възможност за реализация на изискването съгласно Директивата за Енергийна Ефективност на ЕС 2012/27/EU за годишна реновация на поне 3% от всички публични сгради с РЗП над 250 кв.м., които са собственост на или се използват от органите на централната власт. Словакия си е поставила за цел да постигне намаление на енергийната консумация в публични сгради с 52.17 GWh годишно. Общата разгъната застроена площ на сградите използвани от централната власт е 4,370,709 кв.м.

Освен целите за постигане на спестявания в сектора на публичните сгради Директивата за Енергийна Ефективност на ЕС 2012/27/EU поставя за цел и постигането на намаление с поне 1,5% от консумацията на енергия при крайното потребление. Словакия има за цел да постигне годишни спестявания в размер на 948.75 GWh при крайното потребление посредством мерки, които трябва да бъдат изпълнени от търговците и дистрибуторите на енергия.


 


Партньори: