Slovensko

Na Slovensku je veľký potenciál na implementáciu projektov energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore. Najväčšie príležitosti sú hlavne budovy, ale aj oblasti ako osvetlenie, výroba a distribúcia tepla a chladu. Veľký počet budov sa čiastočne modernizoval pomocou grantovej podpory z fondov EÚ, programov štátnej podpory alebo špecializovaných fondov a podporných nástrojov niektorých bánk.

Slovensko je prvou krajinou v Európskej únii, ktorá má pripravené právne predpisy podľa pravidiel Eurostatu, ktoré umožňujú začať pripravovať nové projekty garantovaných energetických služieb (GES / EPC) bez ovplyvnenia verejného dlhu. Vzor zmluvy EPC pre verejný sektor nadobudol účinnosť 1. februára 2019. Cieľom je, aby tento vzor zabezpečil, aby subjekty verejného sektora boli schopné splniť požiadavky zmluvy o poskytovaní garantovaných energetických služieb, ako sú stanovené v užívateľskej príručke vypracovanej Európskej investičnej banky a Eurostatu, tak, aby záväzky podľa tejto zmluvy nemali vplyv na výšku dlhu verejného sektora v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (doteraz boli investície do energeticky účinných technológií implementovaných formou EPC súčasťou verejného dlhu, ktorý bránil obciam, mestám a štátnym organizáciám v ich realizácii). Verejné subjekty (t.j. obce) s obmedzenými vlastnými kapacitami nemusia pripraviť celú zmluvu v súlade s pravidlami Eurostatu individuálne, mali by používať iba modelovú zmluvu a upravovať príslušné časti podľa svojich konkrétnych podmienok.

Projekt FinEERGo-Dom predstavuje príležitosť, pretože hlavným legislatívnym nástrojom v oblasti energetickej efektívnosti, ktorým je smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ, je cieľ renovácie verejných budov v zmysle článku 5 smernice, s osobitným zameraním na vládne budovy, kde sa uvádza, že každý členský štát zabezpečí, aby sa 3 % budov s celkovou podlahovou plochou nad 250 m2 každoročne renovovali s cieľom dosiahnuť aspoň minimálne energetické požiadavky. Slovensko si stanovilo cieľ 52,17 GWh ročných úspor v sektore verejných budov. Celková podlahová plocha budov ústrednej štátnej správy je 4 370 709 m2. Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ rovnako stanovuje cieľ úspory energie pre konečného spotrebiteľa v zmysle článku 7 smernice, že každý členský štát musí zabezpečiť, aby distribútori alebo dodávatelia energie dosiahli ročné úspory energie vo výške 1,5 % z predaja energie. Slovenská republika stanovila cieľ konečných spotrebiteľov vo výške 948,75 GWh ročných úspor.


 


Partneri: